Nasze realizacje

- Przebudowa ul. Składowej wraz z kanalizacją deszczową w Chojnicach
 
- Inwestor:
Urząd Miejski w Chojnicach
 
- Generalny Wykonawca (Zamawiający):
POL-DRÓG Chojnice
 
- Zakres:
Budowa kanalizacji deszczowej:
- Rurociągi ciśnieniowe z polichlorku winylu (PCV) ø 315: 272 mb
- Rurociągi ciśnieniowe z polichlorku winylu (PCV) ø 250: 146,5 mb
- Rurociągi ciśnieniowe z polichlorku winylu (PCV) ø 200: 230,5 mb
      - studnie betonowe ø 1000: 3 szt.
      - studnie betonowe ø 1200: 20 szt.
      - wpusty uliczne: 14 szt.
 
- Okres realizacji:
07.2009r - 09.2009r.
 
 
 
- Przebudowa ul. Dworcowej w Brusach i przebudowa drogi powiatowej nr 2610G Brusy-Kosobudy wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2680G ul. Dworcowa w Brusach
 
- Inwestor:
Gmina Brusy i Powiat Chojnicki
 
- Generalny Wykonawca (Zamawiający):
POL-DRÓG Chojnice
 
- Zakres:
Budowa kanalizacji deszczowej
 - Kanały z rur PCW Ø200mm: 201 mb
 - Kanały z rur PCW Ø315mm: 126 mb
 - Kanały z rur PCW Ø400mm: 570 mb
 - Kanały z rur PCW Ø500mm: 450 mb
 - Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów bet. Ø 1200mm, gł. 3m - 23szt.
 - Studzienki ściekowe uliczne bet. Ø 500mm z osadnikiem: 42 szt.
 
- Okres realizacji:
07.2010r – 10.2010r.r.
 
 
 
- Przebudowa kanalizacji deszczowej i remont nawierzchni bitumicznej w miejscowości Kosobudy
 
- Inwestor:
Powiat Chojnicki
 
- Generalny Wykonawca (Zamawiający):
POL-DRÓG Chojnice
 
- Zakres:
  • Przebudowa kanalizacji deszczowej:
- Kanały z rur PCW łączone na wcisk Ø 160mm: 28,53 mb
- Studzienki ściekowe uliczne betonowe Ø 500mm z osadnikiem: 5 szt.
  • Remont nawierzchni bitumicznej:
-  Podbudowa z kruszywa naturalnego 20cm – 100 m2
- Podbudowa z kruszywa łamanego 15cm – 100 m2
-- Ustawienie krawężników bet. Na ławie bet. Z oporem B15 – 114m
- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową o gr. 4cm -2750 m2
- Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr.3cm - frezowanie - 772 m2
- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną smołową o gr. 3cm - 772 m2
 
- Okres realizacji:
09.2010r. - 10.2010r.
 
 
 
 
- Budowa boiska wraz z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ul. Rzepakowej – w zakresie wykonania instalacji drenażowej
 
- Inwestor:
Urząd Miasta Chojnice
 
- Zakres:
- Roboty ziemne koparkami - 813,2  m3
--  Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej – 7101,87 m2
--  Podsypka filtracyjna z kruszywa – 1150 m3 -
- drenowanie niesystematyczne wyk. ręcznie – 1795,507 m
 
 
- Okres realizacji:
09.2010r.
 
 
 
- Budowa boiska wraz z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ul. Rzepakowej – w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej i sanitarnej
 
 
- Inwestor:
Urząd Miasta Chojnice
 
- Zakres:
  • Kanalizacja deszczowa:
- Rurociągi ciśnieniowe z polichlorku winylu (PCW) Ø 160m - 320 mb
- Rurociągi ciśnieniowe z polichlorku winylu (PCW) Ø 200m - 473 mb
- Rurociągi ciśnieniowe z polichlorku winylu (PCW) Ø 250m – 111 mb
- Studnie z kręgów betonowych Ø 500mm, gł. 3m z wpustem deszcz żeliwnym: 5kpl.
- Studnie z kręgów betonowych Ø 1200mm, gł. 1,5m z włazem żeliwnym i pierścieniem odciążającym: 5kpl
- Studnie z kręgów betonowych Ø 1200mm, gł. 3m z włazem żeliwnym i pierścieniem odciążającym: 22kpl
 
  • Kanalizacja sanitarna:
- Rurociągi ciśnieniowe z polichlorku winylu (PCW) Ø 200m – 23,5 mb
 
  • Przyłącze wodociągowe:
- Rurociąg PE 40 – 38 mb
 
 
- Okres realizacji:
09.2010r -11.2010r.
WO-KOP Wojciech Drewczyński
ul. Mickiewicza 27
89-600 Chojnice

Tel. 502 627 742
e-mail: biuro@wo-kop.pl